NİZAMİ İRSİNİN TƏDQİQATÇISI, GÖRKƏMLİ GEOLOQ ALİM

Ağamahmud Səmədov, “Yer və İnsan” jurnalının redaktoru

AZƏRBAYCANIN SELİTRA POTENSİALI HAQQINDA

HƏMİD ASLANOV, 


ADNSU-nun “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi Kafedrasının” dosenti

AZƏRBAYCANIN DƏRİNLİK YARIQLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ FORMALAŞMA MEXANİZMİNİN YER QABIĞININ TƏKAMÜLÜNÜN GEODİNAMİKASI KONSEPSİYASI MÖVQEYİNDƏN İZAHI

Haqverdi Haqverdiyev,  
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru