AZƏRBAYCANIN DƏRİNLİK YARIQLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ FORMALAŞMA MEXANİZMİNİN YER QABIĞININ TƏKAMÜLÜNÜN GEODİNAMİKASI KONSEPSİYASI MÖVQEYİNDƏN İZAHI

Haqverdi Haqverdiyev,  
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru