AZƏRBAYCANIN SELİTRA POTENSİALI HAQQINDA

HƏMİD ASLANOV, 


ADNSU-nun “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi Kafedrasının” dosenti

SSRİ-nin iflasında etnik faktorun rolu

Ruslan Rəhimli
Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Antropologiya Mərkəzi

“BÖYÜK QAFQAZ SƏDDİ”NİN TARİXİ VƏ KATEX ABİDƏLƏRİ

Akif Məmmədli
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Şəki 
Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi